Ładowanie wpisów za pomocą AJAX zamiast tradycyjnej paginacji

Ajax pozwala dynamicznie ładować wpisy bez konieczności odświeżania całej strony. Dzięki niemu można stworzyć płynne przeglądanie treści dla odwiedzających, zwłaszcza na stronach z dużą ilością treści.

Ten samouczek przeprowadzi Cię przez implementację funkcjonalności wczytywania wpisów za pomocą AJAX w WordPress.

Szczegółowe wskazówki:

1. Wyświetlanie wpisów i przycisku “Wczytaj więcej”:

Możesz użyć poniższego kodu w następujących plikach motywu:

 • index.php: aby wyświetlić wpisy na głównej stronie bloga.
 • archive.php: do wyświetlania wpisów na stronach archiwum (kategorie, tagi, daty, autorzy, itp.).
 • search.php: do wyświetlania wyników wyszukiwania.
 • home.php: dla głównej strony bloga, jeśli nie ma pliku index.php.
 • page.php: jeśli chcesz wyświetlać wpisy na statycznej stronie.
 • single.php: do wyświetlania wpisów indywidualnie.
<div id="posts_list">
	<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
		<div class="post">
			<?php the_title(); ?>
			<?php the_excerpt(); ?>
		</div>
	<?php endwhile; else: echo '<p>'.__('No content.', 'text-domain').'</p>'; endif; ?>
</div>
<?php 
$load_more_btn = (get_query_var('paged') < $wp_query->max_num_pages) 
  ? '<div class="load-more-btn"><a href="#" id="load-more-posts">Wczytaj więcej</a></div>' 
  : 'none';
echo $load_more_btn;
?>

Szczegółowy opis kodu:

 • Po sekcji wyświetlającej wpisy sprawdzane jest warunkowe wyrażenie oparte na bieżącej stronie paginacji. Jeśli bieżąca strona jest mniejsza niż całkowita liczba stron ($wp_query->max_num_pages), generowany jest element <div> o klasie load-more-btn, zawierający link “Wczytaj więcej” z identyfikatorem load-more-posts.
 • Jeśli warunek nie jest spełniony, zamiast przycisku “Wczytaj więcej” wyświetlane jest “none”.
 • Na koniec kod wypisuje stworzony blok przycisku “Wczytaj więcej” lub “none” w zależności od warunku paginacji.

Upewnij się, że dodajesz ten kod w odpowiedni plik szablonu, w którym chcesz wyświetlić wpisy i przycisk w swoim motywie WordPress.

2. Rejestrowanie skryptów i obsługa żądań AJAX:

Ten kod, który obsługuje ładowanie postów za pomocą AJAX i rejestruje skrypty, powinien zostać dodany do pliku functions.php w Twojej motywie WordPress.

function loadmoreposts_scripts() {
  wp_enqueue_script('loadmoreposts', get_template_directory_uri() . '/js/loadmoreposts.js', array('jquery'), '1.0', true);
  
  global $wp_query;
  $total_pages = $wp_query->max_num_pages;
  
  wp_localize_script('loadmoreposts', 'loadmore_params', array(
    'ajax_url' => admin_url('admin-ajax.php'),
    'total_pages' => $total_pages,
  ));
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'loadmoreposts_scripts');

function load_more_posts() {
  $args = array(
    'post_type' => 'post',
    'posts_per_page' => get_option('posts_per_page'),
    'paged' => $_POST['page'],
  );
  $query = new WP_Query($args);

  if ($query->have_posts()) {
    while ($query->have_posts()) {
      $query->the_post();
      echo '<div class="post">';
      the_title();
      the_excerpt();
      echo '</div>';
    }
  }
  wp_die();
}
add_action('wp_ajax_load_more_posts', 'load_more_posts');
add_action('wp_ajax_nopriv_load_more_posts', 'load_more_posts');

Szczegółowy opis kodu:

 • Funkcja loadmoreposts_scripts() odpowiada za dodanie skryptu loadmoreposts.js do kolejki zależności jQuery. Dodatkowo lokalizuje skrypt, przekazując dane takie jak ajax_url i total_pages, które będą używane w skrypcie.
 • Wewnątrz funkcji loadmoreposts_scripts() obliczana jest łączna liczba stron w bieżącym zapytaniu za pomocą zmiennej $wp_query->max_num_pages.
 • Dane lokalizacyjne są przekazywane do skryptu za pomocą funkcji wp_localize_script(), co umożliwia dostęp do zmiennych w skrypcie loadmoreposts.js.
 • Funkcja load_more_posts() obsługuje żądanie Ajax dotyczące wczytywania kolejnych postów na podstawie numeru strony przesłanego za pomocą $_POST['page'].
 • Wewnątrz funkcji load_more_posts() tworzony jest nowy obiekt WP_Query z parametrami, aby pobrać następny zestaw postów na podstawie numeru strony przekazanego w żądaniu AJAX.
 • Funkcja następnie iteruje przez pobrane posty za pomocą pętli while i wyświetla tytuł i streszczenie każdego posta, opakowane w element <div> z klasą post.
 • Po przetworzeniu wszystkich postów wywoływana jest funkcja wp_die(), aby zakończyć skrypt i zapobiec dodatkowemu wyjściu.
 • Dwa haki akcji wp_ajax_load_more_posts i wp_ajax_nopriv_load_more_posts są używane do obsługi żądania AJAX dla użytkowników uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych, poprzez przypisanie ich do funkcji load_more_posts().

3. Kod JavaScript:

Aby zaimplementować opisaną funkcjonalność w JavaScript, musisz utworzyć plik o nazwie loadmoreposts.js w katalogu motywu (zwykle w podfolderze, np. /js/).

Skopiuj powyższy fragment kodu JavaScript do pliku loadmoreposts.js.

jQuery(function($) {
  var page = 1;
  var totalPages = loadmore_params.total_pages;

  $('#load-more-posts').on('click', function(e) {
    e.preventDefault();
    var $btn = $(this);

    $.ajax({
      url: loadmore_params.ajax_url,
      type: 'POST',
      data: {
        action: 'load_more_posts',
        page: page,
      },
      success: function(response) {
        $('#posts_list').append(response);
        page++;

        if (page > totalPages) {
          $btn.hide();
        }
      },
      error: function(xhr, status, error) {
        console.log(error);
      }
    });
  });
});

Szczegółowy opis kodu:

 • Kod JavaScript w pliku loadmoreposts.js ma na celu obsługę funkcjonalności AJAX do wczytywania kolejnych postów bez konieczności odświeżania strony.
 • Skrypt rozpoczyna się od umieszczenia swojego kodu w funkcji jQuery document-ready, aby upewnić się, że kod zostanie wykonany po pełnym załadowaniu DOM.
 • Inicjalizuje zmienne page i totalPages, aby śledzić bieżący numer strony i łączną liczbę dostępnych stron do paginacji postów.
 • Ustawiony jest nasłuch na kliknięcia przycisku “Wczytaj więcej” o identyfikatorze load-more-posts.
 • Po kliknięciu przycisku wykonywane jest żądanie AJAX w celu pobrania dodatkowych postów. Żądanie zawiera numer bieżącej strony w danych przesyłanych.
 • Po pomyślnym zakończeniu żądania Ajax, odpowiedź zawierająca dodatkową treść postów jest dołączana do elementu #posts_list, wyświetlając je na stronie.
 • Skrypt zwiększa zmienną page, aby przygotować się do wczytania kolejnych postów po kolejnych kliknięciach, i sprawdza, czy bieżąca strona przekracza dostępną łączną liczbę stron, aby ukryć przycisk “Wczytaj więcej”, gdy wszystkie posty zostaną wczytane.
 • W przypadku błędów podczas żądania AJAX, skrypt rejestruje błąd w konsoli przeglądarki w celu debugowania.

Zastąpienie tradycyjnej paginacji funkcjonalnością wczytywania wpisów za pomocą AJAX nie tylko poprawia doświadczenie użytkowników, ale także zmniejsza czas ładowania i zasoby serwera potrzebne do pobrania i wyświetlenia treści. To prowadzi do szybszego ładowania strony i bardziej angażującego przeglądania dla Twojej widowni.